Zastanawialiście się jakie były początki uruchomienia mleczarni w Olecku? Jak wyglądała kwestia żywienia ludności przybyłej na tereny tutejszego powiatu w 1945 r.? Szczątkowe informacje na ten temat znajdziemy w sprawozdaniu z działalności Referatu Aprowizacji i Handlu sporządzonym 26 października 1945 r. przez Józefa Tołucia, pełniącego obowiązki kierownika wspomnianego referatu. Tekst dokumentu zamieściliśmy poniżej.

W publikowanym sprawozdaniu zachowaliśmy oryginalną pisownię wielkich liter i interpunkcję. Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Sprawozdanie
z działalności referatu aprowizacji i handlu za miesiąc
październik 1945 roku

 

W okresie sprawozdawczym działalność referatu aprow. i handlu zmierzała głównie w dwóch kierunkach:
1) wtłoczenie prac referatu w ramy ogólno-państwowych przepisów aprowizacyjnych, ustalenie systemu biurowego i należyty podział pracy.
2) zdobycie choćby minimalnych środków na zaopatrzenie pracującej ludności bezrolnej we własnym zakresie.
Opierając się na zarządzeniu Ministrów Administracji Publicznej i Aprowizacji i Handlu z dn. 9.VI.45r. (Dz. Urzęd. Min. Apr. N.4/45 r.), podzielono referat aprowizacji i handlu na 9 podreferatów, przyjęto system rejestracji spraw teczkowy i założono odpowiednią ilość teczek dla każdego podreferatu. Z braku wykwalifikowanych sił referendarskich, obsadę poszczególnych podreferatów dokonano prowizorycznie i przystąpiono do szkolenia personelu.
Ze względu na brak na terenie powiatu należycie rozwiniętych placówek gospodarczych, a w pierwszym rzędzie spółdzielni rolniczo-handlowej, cały ciężar prac tych placówek spoczywa na referacie aprowizacji i handlu, a mianowicie: magazynowanie ziarna, przemiał ziarna na mąkę i dostawa do piekarni, organizowanie dostawy i rozdział ziemniaków i.t.p. czynności handlowe. W tym celu istnieje dotąd przy referacie t.zw. „Magazyn Powiatowy”, obsługiwany przez pracowników referatu. Jest to niezgodne z obowiązującą strukturą organizacyjną Starostwa, lecz podyktowane zostało koniecznością życiową. W warunkach miejscowych innego wyjścia nie było. Magazyn Powiatowy ulegnie likwidacji dopiero po należytym zorganizowaniu Spółdzielni w Olecku.
Jeżeli chodzi o sprawę zaopatrzenia ludności pracującej przynajmniej częściowo we własnym zakresie, to sprawa ta została rozwiązana o tyle, że oprócz chleba żytniego Starostwo jest w stanie przydzielać dla ludności pracującej bezrolnej rybę. Sprawa gospodarki rybnej uregulowana została tymczasowo w ten sposób, że kilku rybakom zezwolono na połów ryb pod warunkiem dostarczania kontyngentu rybnego do dyspozycji Starostwa. Bliższe szczegóły podane zostaną w sprawozdaniu specjalnym.
Poza tym poczyniono kroki w kierunku wyszukania w terenie i skompletowania sprzętu mleczarskiego celem uruchomienia choćby niewielkiej, prymitywnie urządzonej mleczarni w Olecku. Prace te napotykają jednak na duże trudności, gdyż to, co nie uległo zniszczeniu, zostało wywiezione bądź przez wojska sowieckie, bądź też przez ludność cywilną.
Na razie zatem zachodzi gwałtowna potrzeba dostawy na tut. teren tłuszczu z innych powiatów.
Olecko, dn. 26 października 1945r.
[Podpis odręczny]
Józef Tołuć
Kier. Refer. Aprow i Handlu
Visited 1 times, 1 visit(s) today