Zakole rzeki w szacie zimowej. W miejscu, gdzie kończy się drewniana balustrada, w pobliżu drzew, znajdowała się w czasach krzyżackich przydrożna kapliczka z krzyżem. Podobno istniała tam jeszcze w 1822 r., kiedy spłonął pobliski zamek. Po II wojnie światowej teren na prawym brzegu rzeki został zasypany 2,5 metrową warstwą ziemi i gruzu, pozyskanych w wyniku prac rozbiórkowych na terenie miasta. W kolejnych latach wytyczono w tym miejscu obecną ul. Partyzantów.

Kartka pocztowa bez obiegu. Na awersie pocztówki widoczny wydawca: Richard Dytfeld, Treuburg oraz numery 425238 i Tx 1681. Liniatura adresowa i numery w kolorze zielonym.

Visited 8 times, 1 visit(s) today