Dzisiaj prezentujemy kolejne sprawozdanie z działalności Referatu Aprowizacji i Handlu sporządzone 29 listopada 1945 r. przez Józefa Tołucia, pełniącego obowiązki kierownika wspomnianego referatu. Z treści dokumentu jednoznacznie wynika, że sytuacja względem wcześniejszego miesiąca uległa znacznej poprawie, jednakże w dalszym ciągu pewne kwestie wymagały pilnego usprawnienia. Zainteresowanych tematem odsyłamy do tekstu poniżej.

W publikowanym sprawozdaniu zachowaliśmy oryginalną pisownię wielkich liter i interpunkcję, dokonując wyłącznie poprawy błędów ortograficznych. Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Sprawozdanie
z działalności referatu aprowizacji i handlu
za m-c listopad 1945 r.

 

W m-cu listopadzie referat aprowizacji i handlu w dalszym ciągu rozwijał prace organizacyjne, dążąc konsekwentnie do całkowitego zlikwidowania chaosu powstałego w pierwszym okresie działalności referatu. Z braku jednak rutynowanych pracowników prace nad uporządkowaniem referatu przewlekają się. Nowo zaangażowani pracownicy stanowią element surowy, wymagający co najmniej kilkumiesięcznego przeszkolenia, co zmusza kierownika referatu do osobistego załatwiania wielu drobnych spraw, które w normalnych warunkach mogliby załatwić podreferenci. W związku z tym szwankuje jeszcze mocno sprawozdawczość referatu.
W okresie sprawozdawczym czynione były w dalszym ciągu wysiłki w kierunku przerzucenia czynności gospodarczych referatu na Spółdzielnię Rolniczo-Spożywczą w Olecku. Dotychczas pozytywnego wyniku nie osiągnięto, gdyż Spółdzielnia zaledwie przed tygodniem zaangażowała kierownika, nie posiada natomiast jeszcze wykwalifikowanego personelu ani też odpowiedniego funduszu obrotowego. To też w dalszym ciągu referat aprowizacji i handlu obarczony jest czynnościami, które w powiatach dawniej zorganizowanych załatwiają Spółdzielnie.
Odnośnie zaopatrzenia pracującej ludności bezrolnej stwierdzić należy, że przydziały artykułów przemysłowych, począwszy od m-ca września br., docierają na teren powiatu w ilości wystarczającej, odczuwany jest jedynie w wielkim stopniu brak artykułów rolniczych, jak mąki pszennej, kaszy, warzywa, mięsa i tłuszczów. Zwolnień Wojewódzkiego Wydziału Aprowizacji i Handlu na pszenicę, jęczmień i ziemniaki w powiecie suwalskim dotychczas nie zrealizowano, gdyż Starostwo Suwalskie tłumaczy się brakiem wspomnianych artykułów nawet dla potrzeb własnych. Uzyskano zgodę jedynie na pobranie 1 tony pszenicy i 1 tony jęczmienia.
Rozwiązanie kwestii zaopatrzenia ludności w artykuły rolnicze, a w pierwszym rzędzie w mięso i tłuszcze, jest zatem nadal jednym z najbardziej palących zagadnień.
Olecko, dnia 29.XI.1945r.
[Podpis odręczny]
Józef Tołuć
Kier. Refer. Aprow i Handlu
Visited 10 times, 1 visit(s) today